เปลี่ยนภาษา

สำหรับเจ้าหน้าที่

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ SME ไทย

นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ

ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์ SME ไทย

นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช

ประธานสมาพันธ์ SME ไทย
ประธานคณะกรรมการ
สมาพันธ์ SME ไทย กรุงเทพมหานคร

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

เลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทย
รองประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

นางจุฬาพร กรธนทรัพย์

รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย
ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนา
ผู้ประกอบการ mSMEs (I’mSMEs)
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรเกษตรอินทรีย์แปรรูป

ดร.ถานันดร์ วัชโรทยางกูร

รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย
ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนา
ผู้ประกอบการ mSMEs (I’mSMEs)

นายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์

รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมแหล่งทุน
ผู้ประกอบการ mSMEs

นายสุทัศน์ เลิศรัตนชัยกิจ

รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย
เลขาธิการคณะกรรมการ
สมาพันธ์ SME ไทย กรุงเทพมหานคร

นายรุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ

รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย
ประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์
และช่องทางการตลาด

นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์

รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์
และสื่อสารองค์กร

นายอาคม สุภางค์เผ่า

รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย
ประธานคณะกรรมการ
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค

นายรักติ ญวนกระโทก

รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย
รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายพิษณุ อุชุวัฒน์

รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย
รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออก)
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออก

นายพิชัย จงไพรัตน์

รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย
รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้)
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคใต้

นายเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป

รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค (บริหารส่วนกลาง)
รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
รองประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์
และช่องทางการตลาด

นายนรเทพ บุญเก็บ

กรรมการและฝ่ายกฎหมาย
ประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นางดารินทร์ หยกไพศาล

กรรมการและเหรัญญิก
รองประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์
และช่องทางการตลาด
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs
รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมแหล่งทุน
ผู้ประกอบการ mSMEs

นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์

กรรมการและฝ่ายบัญชี
รองประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์
และช่องทางการตลาด
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs
รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมแหล่งทุน
ผู้ประกอบการ mSMEs

นายศรัณย์ ธนากิจไพศาล

กรรมการและรองเลขาธิการ ฝ่ายปฏิคม
รองเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค (บริหารส่วนกลาง)
คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์
และสื่อสารองค์กร
รองประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์
และช่องทางการตลาด

นางอภิรมย์ อนุกูลไพบูลย์

กรรมการและรองเลขาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
รองประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์และช่องทางการตลาด
รองเลขาธิการคณะกรรมการสถาบัน
พัฒนาผู้ประกอบการ mSMEs (I’mSMEs)

นายณฐวัจน์ พุทธศิริวัฒน

กรรมการบริหาร
รองประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์
และช่องทางการตลาด

นายสมประสงค์ พยัคฆพันธ์

รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนา
ผู้ประกอบการ mSMEs (I’mSMEs)
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางฯ

นายสมชาย พรรัตนเจริญ

รองประธานกรรมการบริหาร

นางฐนิวรรณ กุลมงคล

รองประธานกรรมการบริหาร

นายชุมพล ชัยวัฒน์

รองประธานกรรมการบริหาร

นางสาวชลัคร์กมล ภวภัชชกุล

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสมพล กรธนทรัพย์

รองประธานกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนา
ผู้ประกอบการ mSMEs (I’mSMEs)
กลุ่มอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชง

นายบุญชู กมุทมาโนชญ์

กรรมการบริหาร
รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ)
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคเหนือ
คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์
และสื่อสารองค์กร

นายสุมิตร เขียวขจี

กรรมการบริหาร
รองเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออก)
เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออก

นายสรวิศ จันทร์แท่น

กรรมการบริหาร
รองเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้)
เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคใต้

นางประภา กลิ่นสุวรรณ

กรรมการบริหาร
เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ส่วนภูมิภาค

นายสุทธิสินธิ์ อัครพลโชติ

กรรมการบริหาร
รองเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์
และสื่อสารองค์กร

นางรฎาวดี รตนชัยอุชุกร

กรรมการบริหาร
รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง)
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
ธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นายสมภพ สื่อนพคุณ

กรรมการบริหาร
รองเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค (ภาคกลาง)
เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคกลาง
คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์
และสื่อสารองค์กร
รองประธานคณะกรรมการสิทธิประโยชน์
และช่องทางการตลาด

นางสาวกรรณิการ์ ด่านไพบูลย์

กรรมการบริหาร
รองเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
ส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ)
เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคเหนือ

นายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย

กรรมการบริหาร
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมแหล่งทุน
ผู้ประกอบการ mSMEs

นายศันสนะ สุริยะโยธิน

กรรมการบริหาร
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นายณัฐวสุ คงสกุลยานนท์

กรรมการบริหาร
คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์
และสื่อสารองค์กร

นายจักรพงศ์ ศิลาจารุ

กรรมการบริหาร
รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
คณะกรรมการสิทธิประโยชน์
และช่องทางการตลาด

นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้น (Start up) และ mSMEs รุ่นใหม่

ดร.ชวลิต พากเพียรถกลผล

เลขาธิการคณะกรรมการสถาบัน
พัฒนาผู้ประกอบการ mSMEs (I’mSMEs)

นายสุขวัฑ กีรติมโนชญ์

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิประโยชน์
และช่องทางการตลาด
คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์
และสื่อสารองค์กร

นางสาวพิจิตรา เรืองวัฒนไพศาล

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์
และสื่อสารองค์กร
คณะกรรมการสิทธิประโยชน์
และช่องทางการตลาด

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มต้น (Start up) และ mSMEs รุ่นใหม่

นางณภัค วรจิรปัญชญา

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นายพลวัฒน์ ศุภภัทรเศรษฐ์

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นางสาวณัฐพิมล สมเจษ

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นางสาวนัทธมน จันดี

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นายฐาปนิก ประเสริฐพัฒนกุล

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นายชัชวัสส์ เศรษฐลักษมิ์

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นางสาวประภารัตน์ พิริยะอนันตกุล

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นางสาวกรวรา บุตรนามรักษ์

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นางสาวมาลีทิพย์ จันทร์คง

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

นายณัชวรกานต์ ภรญ์รัฐนันท์

คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจ
และช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs

..........................

......................................................

...............................

.............................................................

Translate »